' + ret.debug + '

תנאי שימוש בפורטל הפילאטיס של ישראל

 

חברת סקונומייז בע"מ (להלן "החברה" או ה"ספק" או "סקונומייז") מקדמת בברכה את המשתמשים בשירותי Pilates24x7.

 

הגדרות כלליות

"ספק" – סקונומייז בע"מ

" Pilates24x7" – פורטל אינטרנטי שפותח על-ידי הספק ובבעלותו הבלעדית

" Pilates24x7 Search" – מנוע חיפוש אינטרקטיבי למכוני פילאטיס שפותח על-ידי הספק ובבעלותו הבלעדית

"שרת" – שרתיו של הספק בארץ ובעולם

"משתמשים" – כל גולש שנכנס לשרתיו של הספק

"לקוח" – משתמש שעובד עם הכלים שמספק לו הספק

"אתר הלקוח" – אתר האינטרנט של הלקוח

"מערכת" – הכלי בו הלקוחות מקבלים מהספק לקבלת אפשרויות שונות כמו: עדכון פריטים במנוע החיפוש, מחיקת פריטים ועוד

"תקופת המנוי" – תקופת ההתקשרות של הלקוח עם שירותי הספק

הקדמה

תנאי שימוש אלה מנוסחים בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד, אולם הם מתייחסים, כמובן, גם לנשים.

האתרים www.Pilates24x7.com ו- www.Pilates24x7.co.il משמשים כשער כניסה לשירותי הפורטל.

השימוש במערכת הוא בכפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן. תנאי השימוש נועדו על מנת לוודא שימוש נאות בשירותים אותם מקצה הספק ללקוחותיו, ועל מנת לוודא שימוש נאות ברשת האינטרנט כלפי גולשים ובכלל, ותוך כדי מתן תשומת לב לדרישות סביבת המערכת, אותה מציע הספק.

אנא, קרא תנאים אלה בעיון ובקפידה, שכן השימוש במערכת או גלישה בשרת של הספק מעיד על הסכמתך להם.

 

חופש הביטוי והוספת תכנים לאתר

חופש הביטוי הוא מאבני היסוד של המערכת אך גם השמירה על חוקי מדינת ישראל. לפיכך:

 1. הנך מנוע מלפרסם במערכת תכנים בעלי אופי מיני בוטה, מאיימים, מוציאי לשון הרע, מעודדים לביצוע עבירות פליליות או אזרחיות, פוגעות בפרטיות, מזיקים, פוגעים ברגשות הציבור ותכנים אשר מהווים הפרה כלשהי של החוק, תכנים אשר זכויות הקניין הרוחני בהן אינן שייכות לך, תכנים אשר מכילים וירוס מחשב מכל סוג שהוא. הספק רשאי לסרב לפרסם תכנים אשר לדעתו מפרים מי מהתנאים הנ"ל ו/או עלולים לפגוע במערכת ו/או בצד שלישי כלשהו, והוא רשאי למחוק תכנים כאלו בכל עת.
 1. הספק לא ישא בכל אחריות ביחס לתכנים הנמצאים במערכת ובכל מכשיר קצה בהם הם מופיעים, תוכנם, מהימנותן, דיוקם, אמינותם והשפעתם על המחשבים של המשתמשים במערכת וכן לכל נזק, אי נוחות, אבדן, עוגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות ישירות או עקיפות שייגרמו לך, לרכושך או לכל צד שלישי בשל שימוש בתכנים אלו.
 2. זכור: התכנים שאתה מעלה לפורטל חשופים לכל המשתמשים ברשת האינטרנט הגלובאלית והספק אינו יכול לדעת אילו תגובות הנך עלול לקבל בעקבות מסירת התכנים, מי יגיב ובאיזה אופן. על כן, הספק לא ישא כלפיך (או כלפי מי מטעמך) באחריות לתגובות אלו, או לכל תוצאה שתיגרם לך או לרכושך בעקבות התגובות הנ"ל.

זכויות יוצרים במערכת של הספק

 1. מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני בעיצוב המערכת ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר הכלול בה – הינן של הספק בלבד. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ"ל בלא קבל הסכמתו של הספק בכתב ומראש. סימני המסחר באתר הינם קניינם של הספק בלבד – או במידה שפורסמו מטעמם של מפרסמים, קניינם של מפרסמים אלה בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמתם, בכתב ומראש.
 1. לא ניתן להעביר ו/או להעתיק כלי/ קוד/ תוכנה/ תמונה וכו' ממערכת הספק ללא הסכמה שלו בכתב או כחלק ממוצר שמציע הספק.
 2. כחלק מעיצוב אתר הלקוח, יוצגו ללקוח באתרו תמונות שונות אשר מספק לו הספק. הלקוח רשאי להשאיר תמונות אלו באתרו בלבד ואינו רשאי למכור/ להעתיק ו/או לשכפל את התמונות למקומות אחרים ברשת.
 3. למען הסר ספק, הלקוח אינו רשאי בכל מקרה להשתמש בתמונות אלה בכל צורה של פרסום ו/או שיווק ו/או מכירה ו/או העתקה לכרטיסי ביקור ו/או פליירים ו/או כל צורת שיווק מוכרת מחוץ לגבולות האתר.

הגבלת אחריות

 1. המערכת של הספק מציעה מגוון רחב של כלים שהלקוח יכול להשתמש בהם והם ניתנים כפי שהם "as is". הספק שומר לעצמו את הזכות להחליט האם להוסיף כלים נוספים למערכת ולא תהיה ללקוח כל אפשרות לדרוש דברים שהמערכת אינה תומכת בהם. מובן שהספק יעשה כל מאמץ לפתח ולשדרג את המערכת על-פי כל בקשות הלקוח, אך אין הוא מתחייב לכך.
 2. הספק רשאי לסגור את המערכת לצורכי תחזוקה ולצורכי אבטחת מידע ולשנות מעת לעת את מבנה המערכת, מראה המערכת וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בה. הדבר ייעשה בהודעה מראש ובכתב על-ידי הספק ובזמן סביר שיוחלט על-יד הספק. לא תהיה ללקוח כל טענה, תביעה או דרישה כלפי הספק בקשר לכך. מובן שהספק יעשה כל מאמץ שלא לסגור את המערכת מבלי להודיע על כך ללקוח מראש ומובן שהספק יעשה כל מאמץ על מנת שהשירות לא יופרע, אך אין הוא מתחייב לכך.
 1. הספק אינו מתחייב שהשירות הניתן במערכת ובשרת לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או יהיה חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי הספק, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל החברה או מי מספקיה או ייפגע מכל סיבה אחרת, והספק לא יהיה אחראי לכל נזק ישיר או עקיף, עוגמת נפש וכיו"ב שייגרמו לך או לרכושך עקב כך. מובן שהספק יעשה כל מאמץ על מנת שהשירות לא יופרע.
 2. המידע שאתה מעלה לפורטל ולו הפנייה של Public Domain יהיה חשוף לכל משתמשי האינטרנט ואולי לאמצעי מידע נוספים. נהג בתבונה ובזהירות וכן בתגובות לפניות שיתקבלו אצלך בעקבות השימוש במערכת או פרסום החומרים בפורטל. זכור: עליך לנהוג במסירת המידע ובפניות אליך לפחות באותה מידה של זהירות שאתה נוקט ביצירת קשר, שאינה נעשית באמצעות האינטרנט.
 3. התשלום עבור המערכת לא הופך בשום אופן את המשלם לבעל או אחראי על המערכת של הספק או על קוד המקור של המערכת בשום מצב.

 

פרטיות

 1. בעת השימוש במערכת יכול שיצטבר מידע על מנהגיך, מוצרים ושירותים שרכשת או ביקשת למכור, מידע או פרסומות שקראת, העמודים שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, אמצעי התשלום ששימשו אותך ועוד (ללא פרטי אמצעי התשלום). השימוש בנתונים אלה ייעשה רק על-פי מדיניות פרטיות זו.
 1. הספק ימנע ככל האפשר ממסירת פרטיך האישיים לצדדים שלישיים אלא אם יהיה מחויב לעשות כן על-פי צו שיפוטי או אם יעמוד בפני איום שינקטו כנגדו צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שעשית במערכת. במקרה זה רשאי הספק למסור את פרטיך לצד הטוען כי נפגע ממך או בהתאם להוראות הצו השיפוטי.
 2. הספק רשאי להשתמש בפרטיך לצורך שיפור השירותים שהוא מציע במערכת, וכן ליצירת קשר עמך והתאמת המערכת לצרכיך והעדפותיך האישיות.

אבטחת מידע

 1. הספק מיישם באתריו מערכות ונהלים לאבטחת מידע. הספק מאחסן את פרטי התשלום בגין שירותי הפורטל באופן מוצפן, בטכנולוגיית SSL 128bit ובשרת נפרד שאינו מקושר לרשת האינטרנט. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשבי ושרתי הספק, אין בהם בטחון מוחלט. לכן, הספק לא מתחייב שהשירותים באתריו ובשירותיו יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.
 2. הספק לא יהיה אחראי על חומר שימחק לך מהמערכת או מפריצות זדוניות אליו. הקפד לבדוק את מי אתה מצרף להרשאות הניהול של המערכת שלך.
 1. חלק מהכלים במערכת מאפשרים לחסום עמודים או מידע מסוים בפני משתמשים שונים או בכלל. הספק לא מתחייב שמידע זה חסום היטב ושלא יהיה ניתן להגיע אליו גם ללא הרשאות מתאימות. מומלץ לא לעלות מידע חשוב או סודי, הספק לא מתחייב לאבטחתו במערכת.

 

 

גיבויים

הספק יעשה את המקסימום לשמור על המידע והחומר המצוי במערכת של הלקוח כולל גיבויו אך אין הוא יכול להיות אחראי עליו.

 

 

הפסקת פעילות האתר במערכת

 1. לקוח שיהיה מעוניין להפסיק להשתמש בשירותי הספק קודם סיום תקופת ההתקשרות יוכל לעשות זאת, אך לא יהיה כל החזר כספי מצד הספק על התקופה שקדמה למועד הבקשה להפסקת השירות.
 2. אלא אם נאמר אחרת בהסכם ההתקשרות בין הלקוח לספק, אין כל התחייבות מצד הלקוח והוא יכול להפסיק להשתמש בשירותי הספק בכל עת ובמתן הודעה מראש ובכתב לספק 45 יום טרם הפסקת הפעילות.

 

הקפאת פעילות האתר

 1. לקוח שיהיה מעוניין להקפיא את השימוש בשירות הספק יוכל לעשות זאת, אך תקופת המנוי לא תיעצר בזמן זה והיא תמשיך להיספר.

 

משתמשי קצה באתרך

 1. הספק לא ישא בשום אחריות בכל חילוקי דעות שיעלו בינך לבין משתמש הקצה ולא יתערב בשום מקרה ביניכם.
 2. כל תנאי השימוש של המערכת חלים גם על הגולש באתר והלקוח מחויב לידע אותו על כך, אחרת יכול הלקוח לשאת באשמה.

 

 

הפצת SMS ו/או דואר אלקטרוני

המערכת מאפשרת בחלק מהכלים שלה לשלוח או לקבל הודעות SMS ו/או הודעות דואר אלקטרוני. על הלקוח לדעת את התנאים הבאים:

 1. כל הודעה שנשלחת גם אם אינה מגיעה אל היעד נספרת.
 1. כל הודעה שנשלחת למספר שאינו תקין ו/או לתא דואר אלקטרוני שאינו תקין ו/או חסום נספרת ועל הלקוח החובה לבדוק את תקינות המספרים ותאי הדואר האלקטרוניים.

 

 

רוחב פס תקשורת אינטרנט

הספק מגביל את רוחב פס תקשורת האינטרנט ל – 1,000MB לדף עסק ובזמן נתון, אך אם וכאשר עמוד עסקי מסוים יחרוג מהגבלה זו פעילות הפורטל לא תיפסק מידית והספק יאפשר לו להמשיך לעבוד עם המערכת שלו לזמן לא מוגבל ובהתאם להחלטתו של הספק. כעקרון, הספק לא מגביל את הלקוחות שמשתמשים במערכת בכמות התעבורה ו/או ברוחב הפס שכל אחד מהם צורך, אך הוא שומר לעצמו את הזכות להוריד מהשרת ללא הודעה מוקדמת עמודי עסק שיהפכו ל"מונופול" בשרת וינצלו באופן בוטה את משאבי השרת ו/או לפנות אל הלקוח בבקשה לרכוש רוחב פס רחב יותר.

 

 

פרסומות דואר אלקטרוני מסחריות – דואר זבל SPAM))

 1. בשום אופן אין לבצע משלוח ספאם דרך שירותי הספק או באמצעות שירותים של חברה אחרת. אם ביצוע ספאם בכל אמצעי פנימי או חיצוני יגרום לבעיה מסוימת בשרתים של הספק או בעבודה השוטפת של הספק, יוכל הספק להשתמש בכל אמצעי שעומד לרשותו לרבות הפסקת השירותים שהלקוח מקבל ממנו כולל אפשרות להורדת הפורטל מהרשת ללא הודעה מוקדמת.
 1. חלק מהכלים במערכת מאפשרים ללקוח לשלוח הודעות באמצעים טכנולוגיים מתקדמים (דואר אלקטרוני, SMS ועוד), אסור בשום פנים ואופן לנצל כלים אלה למשלוח הודעות ספאם (spam). הספק רשאי להפסיק את פעילות המערכת של הלקוח שניצל כלים אלה לשימוש לא ראוי בכל זמן וללא הודעה מוקדמת.
 2. השימוש במערכת מכיל אלמנטים שונים לטיפול בדואר יוצא ובבקשות הסרה של משתמשים ברשימות דואר. הספק לא מתחייב שכלים אלו עונים על דרישות החוק. האחריות לבדיקה האם האלמנטים הללו עונים על דרישותך יהיה עליך בלבד והספק לא יישא בשום אחראיות בנושא זה.
 3. הספק מאפשר לחברות ולגולשים ברחבי הרשת לדווח לו על משלוחי ספאם על מנת לאתר לקוחות שעושים זאת. ניתן לפנות אל הספק באימייל: abuse@seconomize.com.
 4. אין לבצע שליחת דואר זבל  גם דרך שרתים אחרים. אתר שיבצע זאת עלול להיחסם ויהיה עליו לשפות את הספק בכל נזק שיגרם לנו מכך.
 5. חלק מהכלים במערכת מאפשרים מעקב אחרי כמעט כל פעולה של הגולשים בפורטל. הספק לא מתחייב שהנתונים שיוצגו ברשימות אלה יהיו מעודכנים באופן מושלם ולא יהיה אחראי עליהם במקרה שיהיה לבעל האתר צורך להשתמש בהם.

 

כותרת בתחתית הפורטל והמערכת

 1. הספק רשאי להוסיף בתחתית המערכת ובתחתית הפורטל שורה או לוגו שיקושרו למיקום מסוים ברשת שיבחר הספק.
 1. הספק לא מחויב להסיר קישור זה והוא רשאי לשנות את עיצובו ואת המקום אליו הוא מפנה בכל זמן.
 2. הספק יאפשר להוריד את הכתובית תמורת תשלום נוסף שייקבע על ידו ויופיע בעמוד התשלום במערכת.

 

כותרת בחלקו העליון של הפורטל והמערכת

 1. הספק רשאי להוסיף בחלקו העליון של הפורטל ובחלקו העליון של המערכת שורה או לוגו או באנר שיקושרו למיקום מסוים ברשת שיבחר הספק.
 1. הספק לא מחויב להסיר קישור זה והוא רשאי לשנות את עיצובו ואת המקום אליו הוא מפנה בכל זמן.
 2. הספק יאפשר להוריד את הכתובית תמורת תשלום נוסף שייקבע על ידו ויופיע בעמוד התשלום במערכת.

 

 

 

תבניות עיצוב

 1. הספק רשאי להציע ללקוח לבחור תבנית עיצוב לאתר שלו מתוך מבחר רחב של תבניות.
 1. הספק רשאי בכל עת להפסיק שימוש בתבנית עיצוב מסוימת ללא הודעה מראש ובכל עת, גם אם לקוח כבר משתמש בה תקופה קצרה או ארוכה. הספק יעשה מאמץ למצוא תחליף מתאים ללקוח אך אין הוא מתחייב על כך.
 2. הגולש רשאי להשתמש בתמונות ובקבצי התבנית רק כפי שקיבל בפתיחת תבנית העיצוב ואינו רשאי לערוך את התבנית ו/או כל חלק ממנה ו/או את התמונות ו/או כל חלק מהן כולל את קבצי המקור שהוא קיבל יחד עם התבנית.
 3. ללקוח אין את זכויות היוצרים המלאות על תבנית עיצוב מסוימת וכל אובייקט הקשור אליה ולקוחות נוספים יוכלו להשתמש בה לפי החלטת הספק. למען הסר ספק, ידוע ללקוח שכל זכויות היוצרים הנוגעים לתבנית ו/או תמונה ו/או אובייקט הנמצאים במערכת שייכים לספק ולספק בלבד.

 

מוקד שירות לקוחות ותמיכה טכנית

 1. הספק מציע ללקוחותיו תמיכה טכנית בשלוש רמות:

Tier 1     מוקד שירות לקוחות לקבלת קריאות שירות, איסוף פרטי התקלה מהלקוח והעברה מרוכזת לתמיכה הטכנית. המוקד פעיל 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע (למעט ביום כיפור).

Tier 2     מהנדסים מומחים לתמיכה טכנית ושירות בכל הנושאים הקשורים לתפעול תקלות ראשונית לשירותי הפורטל ולכל התקלות הקשורות לחוות השרתים של הספק, החל משירותי הוירטואליזציה, האחסון, הגיבוי ותשתיות התקשורת.

Tier 3     מהנדסים מומחים מצוות הפיתוח (R&D Team) של הספק המתמחים בטיפול בתקלות הקשורות ברמת קוד הפיתוח, ה- API של הפורטל והאינטגרציה לאתרי האינטרנט של הלקוחות.

 1. נציגי מוקד שירות הלקוחות והתמיכה הטכנית מספקים שירות בשפות אנגלית ועברית. מוקד שירות הלקוחות עונה בשפה האנגלית אך לפי הצורך ניתן לפנות לנציג מתאים בשפה העברית.
 2. ניתן ליצור קשר עם מוקד שירות הלקוחות בטלפון:  077-9555-695 (או מחו"ל +972-77-9555-695) או באמצעות האימייל ל: support@seconomize.com .
 1. זמני התגובה למוקד השירות והתמיכה הטכנית מפורטים להלן:

Support Level

תחום אחריות

זמן תגובה

לתחילת טיפול

Tier 1

קבלת קריאות שירות, איסוף פרטי התקלה מהלקוח והעברה מרוכזת לתמיכה הטכנית

מיידי

Tier 2

תפעול תקלות ראשונית בכל הנושאים הקשורים לשירותי הפורטל ולכל התקלות הקשורות לחוות השרתים של הספק, החל משירותי הוירטואליזציה, האחסון, הגיבוי ותשתיות התקשורת

תוך 4 שעות

מקבלת הקריאה

Tier 3

טיפול בתקלות הקשורות ברמת קוד הפיתוח, ה- API של הפורטל והאינטגרציה לאתרי האינטרנט של הלקוחות

התקלה תאופיין ע"י צוות ה- R&D של הספק והספק יעדכן את הלקוח בהתאם

פיתוחים נוספים על גבי פלטפורמת הפורטל

 1. הספק יאפשר מעת לעת ללקוח לרכוש "בנק שעות" לפיתוח כלים נוספים על גבי פלטפורמת הפורטל.
 2. התשלום עבור שעות העבודה ייעשה מראש.
 3. שעות העבודה הן עבור תכולת פרויקט שתוגדר מראש ותוסכם על ידי הלקוח והספק.
 4. בנק השעות אינו לצורך התייעצות טלפונית, פגישות בבית הלקוח או פגישות במשרדי החברה אלא אך ורק בעבור תכולת הפרויקט.
 5. טיפול וביצוע העבודה יוגדר כחלק מתכולת הפרויקט.
 6. שליחת החומרים תעשה על ידי הלקוח באימייל ו/או ב- FTP בלבד, כפי שיסופקו על ידי הספק ולא בשום אמצעי תקשורת אחר.
 7. לאחר כל עדכון, הספק ישלח ללקוח מייל ובו עדכון לגבי השינויים שביקש.

קידום אורגני במנועי החיפוש

 1. ידוע ללקוח שהפורטל פותח באופן שאינו משפיע באופן ישיר על קידום אורגני במנועי החיפוש.
 2. כל שינוי מעשי בפורטל ו/או שימוש בכתובת אתרים (דומיין) למטרות קידום האתר של הלקוח כגון יצירת קישורים נכנסים לאתר והוספה למנועי החיפוש יעשה על ידי הלקוח או לאחר הסכמה מראש מצד הלקוח.
 3. ידוע ללקוח שלאחר שינוי כזה יכול להיות שקישורים וכתובות שהיו במקומות שונים ברשת, כולל חברות פרסום, לא יעבדו ולכן באחריותו הבלעדית להחליפם לכתובות החדשות.
 4. ידוע ללקוח שהספק אינו אחראי ואינו משפיע באופן ישיר על תוצאות החיפוש המוצגות על ידי מנועי החיפוש לגולשים, ומכאן הלקוח לא יראה את הספק כאחראי הבלעדי והישיר לדירוג האתר / כתובת הדומיין שלו במנועי החיפוש השונים באינטרנט.
 5. ידוע ללקוח שתוצאות המוצגות על ידי מנועי החיפוש נגזרות מאלגוריתמים שמשתנים מעת לעת ללא הודעה מוקדמת, לכן לא יראה הלקוח את הספק כאחראי במקרה של שינוי פתאומי במיקום האתר שלו .
 6. ידוע ללקוח שמיקום האתר בתוצאות החיפוש יכול להשתנות מחיפוש לחיפוש מרגע לרגע וממילת מפתח (חיפוש) אחת לשנייה כתוצאה מזרימה טבעית של מידע ברשת האינטרנט. לכן לא יראה הלקוח בספק אחראי לשינויים החלים על מיקום האתר מעת לעת.
 7. הספק פועל על מנת לקדם את אתר הלקוח בתוצאות אורגניות של מנועי החיפוש בדרכים חוקיות ומקובלות על מנועי חיפוש בלבד, לכן לא תתקבל שום דרישה מצד הלקוח לקידום בדרכים פסולות (Black Hat SEO) .
 8. הספק אינו אחראי על כל ירידה או שינוי בדירוג האתר שעלול לקרות כתוצאה משינוי בתוכן האתר, קישורים נכנסים, יוצאים או פנימיים של האתר.
 9. הספק לא יהיה אחראי בשום אופן על גולשים שיגיעו לאתר הלקוח כתוצאה מקמפיין הממומן, מעשיהם ופעולתם כתוצאה מחשיפה לתוכן האתר לרבות יציאה מהאתר, מילוי טופס יצירת קשר, קנייה של מוצרי האתר או התקשרות עם בעל האתר .
 10. הספק אינו אחראי כי האתר של לקוח יגיע לדירוג מסוים במנוע חיפוש מסוים תוך זמן מסוים.
 11. ידוע ללקוח כי דירוגו במנועי החיפוש מושפע מתחרות על מילות המפתח הפופולאריות בתחום העיסוק שלו, לכן התקדמות בתוצאות חיפוש בתחום תחרותי עשויה להיות אטית יותר מאשר בתחום פחות תחרותי.
 12. ידוע ללקוח שהספק שומר לעצמו את הזכות להציג נתונים סטטיסטיים של אתרים ועמודי עסק שקידם, לרבות מיקום במנועי החיפוש, נתונים על כמות המבקרים באתר ועוד, כפי שתועדו במהלך תקופת עבודת הקידום עליהם.
 13. ידוע ללקוח שהספק יכול במקביל לקידום עמוד העסק הלקוח גם לקדם עמוד העסקים נוספים, גם של מתחרים ישירים ללקוח וללקוח לא תהיה שום טענה על כך. הספק יעשה כל מאמץ על מנת לא להפלות בין עמוד העסק ועמוד העסק ויקדם כל לקוח בצורה טובה.
 14. הספק אינו חייב לפרט בפני הלקוח את מלוא הפעולות שבוצעו על מנת לקדם את העמוד העסק, כל עוד הפעולות הינן חוקיות, מקובלות בענף קידום אתרים ואינן משתייכות לשיטות קידום פסולות.
 15. הספק אינו אחראי על כל מקרה שבו האתר ו/או עמודי עסק יסומן ו/או יסומנו כחשוד, מסוכן או פסול על ידי מנוע חיפוש זה או אחר.
 16. בחבילות מסויימות, כחלק מתהליך קידום העמוד העסק, יציב הספק "קישור ספונסר" שיקשר ישירות לאתר הלקוח.
 17. הספק אינו מתחייב שהצבת קישורים אלה תקפיץ את אתר הלקוח במנועי החיפוש השונים והחותם מטה יודע ש"קישור ספונסר" זה הינו רק חלק מתהליך העבודה של הספק.
 18. ידוע ללקוח שאין הספק אחראי על טיב הקישורים ו/או זמינותם המלאה ברשת ו/או האתרים בהם מוצבים הקישורים , ובמידה ויש תקלות לא תהיה ללקוח שום תלונה או תביעה על כך.
 19. הקישורים יוצבו ויינתנו ללקוח על פי החלטתו הבלעדית של הספק וכפי שסוכם בינו לבין הלקוח במסגרת החבילה שרכש ולא יהיו ללקוח כל טענות על כך.
 20. לספק שמורה הזכות המלאה להוריד "קישור ספונסר" זה במידה והפסיק הלקוח את השירות או ביטל את השירות בכל עת.

 

 

Web Analytics

 1. ידוע ללקוח שהפורטל פותח באופן שאינו מאפשר למנועי Web Analytics לנתח את פעילות משתמש הקצה בפורטל.
 2. כחלק מתוכניות הפיתוח העתידיות של הפורטל, לספק יש כוונה לפתח אינטגרציה עם מנועי Web Analytics ולאפשר למנועים קיימים לנתח את פעילויות משתמשי הקצה בעמודי העסק השונים.

 

 

 

 

 

ניהול הפורטל

 1. הספק לא יהיה אחראי בשום אופן על גולשים שיגיעו לאתרי הלקוח, מעשיהם ופעולתם כתוצאה מחשיפה לתוכן האתר לרבות יציאה מהאתר, מילוי טופס יצירת קשר, קנייה של מוצרי האתר או התקשרות עם בעל האתר .
 1. ללקוח תהיה האחריות הבלעדית שכתובת העמוד העסקי שלו בתוקף ושהאתר שלו פעיל ולספק לא תהיה שום אחריות לכך.
 2. הלקוח מתחייב להודיע לספק על כל תביעה או התראה אשר קיבל מצד שלישי בגין הופעת העמוד העסקי שלו ברשת האינטרנט או בכל מקום אחר.
 3. לספק יש את הזכות להוריד במיידית עמוד עסקי אשר בגינו הגיעה תביעה או התראה מצד ג', ללקוח או לספק, בנוגע לפגיעה שבזכויות יוצרים ו/או קניין רוחני ו/או כל חומר אחר, אשר לטענת צד ג' פוגע בצד ג', עמוד העסק לא יועלה חזרה עד לבירור הנושא לעומק על ידי הספק.
 4. הלקוח מתחייב לשפות את הספק במידה על כל תביעה אשר תגיע בעקבות תוכן, טקסט, תמונה, מילת מפתח, או כל תוכן אחר, שהכניס הלקוח לעמוד העסק שלו.
 5. הספק משאיר בידיו את הזכות להוריד כל תוכן אשר בגינו, או בגין מילת המפתח שלו,או בגין תמונה שמופיעה בו, התקבלה תביעה, התראה או זימון, עד לבירור סופי ומוחלט של הספק.

 

 

 

אחריות ושיפוי

 1. התכנים והשירותים בפורטל ניתנים לשימוש כפי שהם (as is) וככל שיהיו זמינים (as available) ולא ניתן להתאימם למטרה כלשהי או לצרכיו של כל משתמש. לפיכך, לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי הספק בגין התכונות של התכנים, יכולותיהם, מגבלותיהם, התאמתם לצרכיך או התגובות שיעורר (אם בכלל) פרסום פרטים, מידע או קבצים מטעמך בעמוד העסקים. השימוש בעמוד העסקים ייעשה אפוא על אחריותך הבלעדית והמלאה.
 2. מבלי לגרוע מהאמור בתנאי השימוש שבהסכם זה ו/או מתנאי השימוש של הפורטל, בכל מקרה, סקונומייז ו/או בעלי מניותיה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמם של אלו לא יישאו בחבות או באחריות כלשהי לכל הוצאה, אובדן או נזק שנגרמו לך ו/או לצד שלישי כלשהו בקשר להפורטל, ובכלל זה (מבלי לגרוע) בקשר לכל אחד מאלה: מאפייני העמוד העסק, תכני העמוד העסק, שיטות הניווט והחיפוש בעמוד העסק, כללי השימוש.
 3. בשום מקרה, ובמידה המקסימאלית המותרת בחוק, לא יהיה הספק אחראי לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שייגרם לך כתוצאה משימוש בפורטל, מהסתמכות על המידע שמופיע בעמוד העסקים או באתרים חיצוניים המשתמשים בעמוד העסקים, שאליהם תגיע באמצעות איזה מהשירותים באתרי הספק או בגלישה באתרי האינטרנט השונים, גם אם הספק או מי מספקיה קיבלו מידע אודות האפשרות להתרחשות נזקים.
 4. העביר הספק את זכויותיו במערכת או כל חלק מהם, לצד שלישי, יהיה רשאי הספק להמחות את זכויותיו לפי תנאי שימוש אלה.
 5. הוראות תקנון זה מתווספות לכל הוראות תקנון אחר המצוי במערכת ובמקרה של אי התאמה, גוברות עליהן.
 6. אי קיום של סעיף ממסמך זה ייחשב עילה להשבתה מיידית של המערכת של הלקוח וללא כל התראה מוקדמת.

 7. הספק יהיה רשאי למחוק את המערכת של אלה שעוברים על תנאי שימוש אלה כולם או מקצתם.

 8. על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.

 9. בכפוף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכל עניין ומכל סיבה שהיא, תהיה סמכות השיפוט הבלעדית נתונה לבית-המשפט בתל-אביב בישראל.

 10. במידה והוראה מהוראות תקנון זה תקבע על ידי ביהמ"ש כבלתי חוקית ו/או בלתי תקפה, למרות כוונת הצדדים, אזי לא יבטל הדבר את יתר הוראות תקנון זה ו/או את חלקי אותה הוראה שבוטלה ו/או צומצמה על ידי הערכאה המשפטית.

.